Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa główne zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Smak Zdrowia Poradnictwo Dietetyczne Marzena Pałasz  Radziemska z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Cicha 2, za pośrednictwem sklepu internetowego www.dietforlife.pl, w tym zasady zawierania Umowy sprzedaży oraz Umowy o świadczenie usług szkoleniowych, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta opłat za sprzedaż Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 1. Definicje

1. “DietForLife” oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą sklepu tj. firmę Smak Zdrowia Poradnictwo Dietetyczne Marzena Pałasz Radziemska z siedzibą: 62-510 Konin, ul. Cicha 2 ,posiadającą NIP 6652662581, REGON: 300845550, zwaną dalej również “Administratorem”.

2. “Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która odwiedza Sklep lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.

3. “Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez firmę Smak Zdrowia Poradnictwo Dietetyczne Marzena Pałasz – Radziemska dostępny pod adresem: https://www.dietforlife.pl/ za pośrednictwem którego Smak Zdrowia Poradnictwo Dietetyczne Marzena Pałasz – Radziemska prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, udostępnia treści cyfrowe bez nośnika, a także może świadczyć inne usługi.

4. “Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i Sklep umowy o udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika.

5. “Treści Cyfrowe bez nośnika” oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające
określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sklep w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

6. “Udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika” oznacza odpłatne udostępnienie przez Smak Zdrowia Poradnictwo Dietetyczne Marzena Pałasz  Radziemska Treści Cyfrowych bez Nośnika na Zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi ograniczone w czasie lub
nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika przy użyciu Urządzenia.

7. “Zamówienie” oznacza zamówienie na Treści Cyfrowe bez Nośnika złożone przez Użytkownika w Sklepie.

8. “Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków).

9. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem ze
Sklepu i udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika.

10. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://wwwdietforlife.pl/, e-mail – sklep@dietforlife.pl,
adres korespondencyjny: ul. Cicha 2, 62-510 Konin

11. Umowa udostępniania treści cyfrowych bez nośnika zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zawierana jest z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.

12. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

13. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo Administrator może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub Administratora związanych z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedażą Produktów lub udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@dietforlife.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez Administratora bez zbędnej zwłoki również na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.

14. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.

15. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

16. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

17. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem są produkty lub treści
cyfrowe bez nośnika.

18. Informacje o treściach cyfrowych bez nośnika podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet licencji niewyłącznych na korzystanie z e-produktów (kursy online, e-booki, webinary).

2. Jeśli wybrany przez Kupującego produkt elektroniczny zakłada jego przesyłkę do Kupującego częściami, np. kurs składający się z kilku odcinków, poszczególne części będą przesyłane Kupującemu w z góry określonych przedziałach czasowych. W każdym opisie produktu elektronicznego znajdują się szczegóły dotyczące jego przesyłki do Kupującego, w tym terminów przesyłki poszczególnych części.

§ 3. Ogólne zasady składania zamówień

1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;

c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

2. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja.

3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku “Kupuję i płacę” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a. Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b. Adres e-mail

c. Numer telefonu

d. NIP (dla klientów – przedsiębiorców)

e. Dane adresowe

4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”,

b. z widoku koszyka kliknąć w przycisk “Przejdź do płatności”,

c. podać wymagane dane Kupującego

d. podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,

e. podać adres e-mail, na który ma zostać wysłany e-mail z informacją jak uzyskać dostęp do zamówionych materiałów,

f. wybrać sposób płatności za zamówienie

g. zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,

h. wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez
wyrażenia tychże zgód. kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”. Po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line lub otrzyma wiadomość z danymi do przelewu zwykłego.

5. Wszystkie ceny stronach Sklepu podawane na są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:

a. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta wraz z Regulaminem Sklepu, formularzem Odstąpienia od umowy sprzedaży i formularzem Reklamacyjnym.

b. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych
wątpliwości.

c. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

§ 4. Płatności

1. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a. zwykły przelew, na nr konta:

20 1090 1199 0000 0001 3380 1155

Smak Zdrowia Poradnictwo Dietetyczne Marzena Pałasz

ul. Cicha 2

62-510 Konin

NIP: 6652662581

REGON: 300845550

b. system płatności elektronicznych PayPro SA. (Przelewy24) – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy,
ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 24 h od złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas dokonywania zakupu.

4. Wraz z dostępem do zakupionego produktu wysyłane jest potwierdzenie złożenie zamówienia i rachunek. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a. Imię i nazwisko/nazwa firmy;

b. Adres zamieszkania/siedziby,

c. Numer NIP (w przypadku firm),

d. Numer zamówienia,

e. Adres korespondencyjny

5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji
związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

6. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 5. Warunki udostępniania treści cyfrowych bez nośnika

1. Treści cyfrowe bez nośnika zostają udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.

2. Udostępnienie Treści cyfrowych bez nośnika Użytkownikowi następuje:

a. poprzez ich udostępnienie do pobrania przez 30 dni na Urządzenie Użytkownika lub instalacji na takim Urządzeniu; albo

b. poprzez udostępnienie Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej kodu umożliwiającego uzyskanie dostępu do treści cyfrowych i ich pobranie ze strony internetowej (np. kupon na kurs lub aplikację).

3. Warunki korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Użytkownikowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie treści cyfrowych.

§ 6. Wymogi techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze Sklepem oraz do pobrania treści cyfrowych

1. Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.

2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem
a licencjodawcą.

4. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Treści Cyfrowych bez Nośnika, udostępniane w dziale pomocy technicznej oraz udzielane przez pracowników pomocy technicznej.

5. Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej. Korzystanie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Sklepu może wymagać rejestracji przez Użytkownika w innych serwisach takich jak Facebook, Google+.

6. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych bez nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie treści cyfrowych bez nośnika.

7. Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z treści cyfrowych bez nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z treści cyfrowych bez nośnika.

§ 7. Odstąpienie od umowy dotyczącej Treści Cyfrowych bez Nośnika

1. Co do zasady Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe bez Nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Jednak Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

3. Przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

4. konsument został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,

5. przedsiębiorca przekazał konsumentowi na trwałym nośniku dokument umowy lub potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie
otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

§ 8. Reklamacje

1. Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto Sklep DietForLife zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe bez Nośnika bez wad.

2. Użytkownik może zgłosić Administratorowi reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe bez Nośnika dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.

3. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie udostępnionej Treści Cyfrowej bez Nośnika, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady.

4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dietforlife.pl

5. Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną

6. Administrator ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Administrator nie ustosunkuje się do
reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Administrator uznał
reklamację za uzasadnioną.

7. Administrator poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Administratorowi.

8. Jeżeli Administrator uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik może wybrać, czy preferuje naprawę, czy wymianę Treści Cyfrowych bez
Nośnika na nowe, chyba że doprowadzenie Treści Cyfrowych bez Nośnika do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem uwzględnienia reklamacji zaproponowanym przez Administratora.

9. Jednak jeśli Administrator nie dokona naprawy lub wymiany Treści Cyfrowych bez Nośnika na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, a wada Treści Cyfrowych bez Nośnika będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika były już wymieniane na wolne od wad lub naprawiane albo jeżeli Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.

10. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie.

§ 9. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

1. Sklep udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika znajdujących się w Sklepie. Administrator ponosi wobec
Użytkownika odpowiedzialność za takie Treści Cyfrowe bez Nośnika wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator zastrzega, że Użytkownik nie może:

a. zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także

b. podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.

3. Treści zamieszczone przez Administrator w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Smak Zdrowia Poradnictwo Dietetyczne Marzena Pałasz – Radziemska lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych z Udostępnianiem Treści Cyfrowych bez Nośnika, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami
niezależnymi od Sklepu których Administrator przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł
zapobiec, wymienionymi poniżej:

a. przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz
jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu lub Treści Cyfrowych bez Nośnika;

b. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;

c. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;

d. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;

e. przyczyny wynikające z awarii serwerów.

5. W każdym przypadku niedostępności Sklepu, Administrator podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.

6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:

a. w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;

b. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;

c. w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;

d. przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Treści Cyfrowe bez Nośnika, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Treści Cyfrowe bez Nośnika (tzw. “robotics”).

§ 10. Regulamin konsultacji on-line

1. W celu umówienia się na konsultację online należy przez formularz na stronie www.dietforlife.pl wybrać datę i godzinę konsultacji.

2. Dokonać płatności przez system płatności elektronicznych PayPro SA. (Przelewy24)

3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

4. Do przeprowadzenia konsultacji wykorzystywane są komunikatory internetowe takie jak: Microsoft Teams ,Facebook Messenger, Google Meet, WhatsApp

5. Pacjent ma prawo do odwołania zakupionej konsultacji online najpóźniej na 48 godzin przed terminem jej wykonania kontaktując się
telefonicznie lub pocztą elektroniczną, podając nr zamówienia.

6. W przypadku odwołania konsultacji online w czasie krótszym niż 48 godzin przed jej rozpoczęciem kwota za świadczenie nie będzie zwracana.

7. W przypadku odwołania konsultacji online w czasie dłuższym niż 48 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonej płatności za pośrednictwem system płatności elektronicznych PayPro SA (Przelewy24) .w taki sam sposób w jaki pacjent dokonał płatności lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu odwołania konsultacji online. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły bank w przypadku przelewu zagranicznego.

§ 11. Zmiany regulaminu

1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.

3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.

4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce “Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce “Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.

5. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym Zamówieniu Użytkownika
natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu -najpóźniej po skompletowaniu koszyka zakupów i przed złożeniem Zamówienia, z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik nie dokona takiej akceptacji, Sklep zablokuje automatycznie możliwość dokonania bieżącego Zamówienia i dokonywania dalszych Zamówień od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania Konta ani usunięcia z niego historii Zamówień, a także nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika zamówionych i opłaconych przed publikacją zmiany Regulaminu.

6. Aktualna treść Regulaminu będzie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po akceptacji treści
Regulaminu przez Użytkownika i złożeniu przez niego pierwszego Zamówienia, licząc od chwili dokonania tej akceptacji (np. wraz
z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sklep).

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie
Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

d. https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/umowy-szczegolne/

4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń:

a. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

c. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

d. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Shopping Cart